s a m a n c h o n b o o k s

‘สามัญชน’ เป็นวิสามานยนามของสำนักพิมพ์แห่งหนึ่งในประเทศไทย ก่อตั้งโดยเวียง-วชิระ บัวสนธ์ เมื่อปี 2533 เผอิญว่าเวียงจัดอยู่ในจำพวกไม่เอาถ่านทั้งสิ้น เมื่อถึงคราวจะต้องประกอบอาชีพทำมาหากินเป็นของตัวเอง แรกทีเดียวก็เกือบไปเป็นพระเอกหนังเหมือนกัน ครั้นแล้วนึกได้ว่า ไม่มีนิสัยอยากดัง แถมชอบนั่งๆ นอนๆ อ่านหนังสือหนังหามานมนาน เลยบอกตัวเองว่า คงไม่บาปเท่าไรมั้ง หากจะพิมพ์แต่วรรณกรรม ซึ่งเขาเคยพึมพำตอบคำถามเพื่อนคนหนึ่งเมื่อหลายปีก่อน : ‘ดูท่ากระผมคงชอบแหละขอรับ’


ส า มั ญ ช น : : ต ร า ค น น อ น อ่ า น ห นั ง สื อ | ยิ น ดี ต้ อ น รั บ

เวียง-วชิระ บัวสนธ์ ขออนุญาตกล่าวถ้อยทักทายในนามสำนักพิมพ์ ‘ยินดีต้อนรับเพื่อนมนุษย์จิตใจดี’ ทุกท่าน

ค ว า ม ใ น ใ จ จ า ก สํ า นั ก พิ ม พ์

ภาพปกหนังสือสามัญชนที่จะได้เห็นถัดจากนี้ เป็นเพียงความพยายามที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการพิมพ์และรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาอย่างย่นย่อ โดยมิได้มุ่งเน้นการขายเป็นสำคัญ กระนั้นก็มิได้รังเกียจเดียดฉันท์ หากท่านผู้ใดใคร่จะสนับสนุนด้วยการซื้อหา แต่ควรรู้ไว้ด้วยว่า บางปกที่นำมาแสดงนั้นหมดแล้ว ซึ่งอาจสังเกตได้จากการจัดพิมพ์ขึ้นใหม่ พูดกันง่ายๆ ก็คือ ถ้าไม่หมด เราไม่มีนิสัยชอบทำเท่ด้วยการจัดพิมพ์ครั้งถัดมาอยู่แล้ว ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับหนังสือแต่ละเรื่องแต่ละเล่มที่ให้ไว้ ต้องสารภาพเสียก่อนว่า บางเล่มอาจจะยังไม่ถูกต้องเสียทีเดียว จึงใคร่ขอร้องว่าอย่าเพิ่งด่วนนำไปอ้างอิงที่ใด หลังจากทยอยลงภาพปกเรียบร้อยแล้ว เราจะย้อนกลับมาปรับปรุงข้อมูลแต่ละเล่มให้ถูกต้องรัดกุมอีกที ท่านผู้ใดประสงค์จะชี้แนะ สามารถแวะไปคุยกันได้ในหน้า facebook ทั้งในชื่อ ‘สำนักพิมพ์ สามัญชน’ และ ‘vieng-vachira buason’ หรือจะเขียนจดหมายส่งมายัง samanchonbooks@yahoo.com หรือ samanchonbooks@hotmail.com และ samanchonbooks@gmail.com ก็ได้ทั้งนั้น

แ น ะ นํ า ห นั ง สื อ ส า มั ญ ช น แ ล ะ ร า ย ล ะ เ อี ย ด แ ต่ พ อ ง า ม

เ ดิ น เ คี ย ง ฉั น

เ ดิ น เ คี ย ง ฉั น
เดินเคียงฉัน (พิมพ์ครั้งที่ 1) | รวมบทกวี-ไม่ส่งประกวดซีไรต์ | ผลงานของกวีระดับแรงบันดาลใจ : ประกาย ปรัชญา

เกี่ยวกับ ‘เดินเคียงฉัน’

รวมบทกวีเล่มที่ 8 แห่งการพิจารณาโลกและสังคมของกวีผู้มีชีวิตใหม่! นับแต่ศพแรกของผู้บริสุทธิ์ล้มคว่ำลงในเหตุการณ์ ‘6 ตุลาคม 2519’
ปฏิเสธไม่ได้ว่า ประเทศไทยในช่วงสี่ห้าปีที่ผ่านมา ปัญหาสังคมที่ถูกหมักหมมมานมนาน ได้รับการกล่าวถึงอย่างหนาหูหนาตายิ่งกว่ายุคสมัยใด นับแต่ประเทศนี้รู้จักคำว่าประชาธิปไตยเมื่อกว่า 75 ปีก่อน และไม่ว่ามันจะมีฐานะเป็นเพียงแค่วาทกรรมทางการเมืองเรื่องอำนาจ หรือด้วยความปรารถนาแฝงเร้นชนิดใดของผู้พูดคนเขียนก็ตาม คำถามหนึ่งซึ่งรุกเร้าเข้ามาเรียกร้องเร่งรัดการตัดสินใจของประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมกันนั้นก็ึคือ แต่และคนจะเสือกสังกัดฝ่ายใด
ประกาย ปรัชญา สื่อความในใจต่อกรณีนี้เอาไว้แล้ว...

ขนาด 16 หน้ายก | หนา 200 หน้า | ราคาเล่มละ 200 บาท

กุ ห ล า บ ล ม

กุ ห ล า บ ล ม
กุหลาบลม | รวมบทกวีเล่มที่ 7-ไม่ส่งซีไรต์ ผลงานของกวีแห่งภาคตะวันออก | ประกาย ปรัชญา

โ ล ก ใ น ด ว ง ต า ข้ า พ เ จ้ า

โ ล ก ใ น ด ว ง ต า ข้ า พ เ จ้ า
โลกในดวงตาข้าพเจ้า (พิมพ์ครั้งที่ 1) รวมบทกวีร่วมสมัย | มนตรี ศรียงค์

โ ล ก ใ น ด ว ง ต า ข้ า พ เ จ้ า

โ ล ก ใ น ด ว ง ต า ข้ า พ เ จ้ า
โลกในดวงตาข้าพเจ้า (พิมพ์ครั้งที่ 6) รวมบทกวีรางวัลซีไรต์ | มนตรี ศรียงค์ | หนา 144 หน้า | ราคาปก 135 บาท

มื อ นั้ น สี ข า ว

มื อ นั้ น สี ข า ว
มือนั้นสีขาว (พิมพ์ครั้งที่ 7) รวมบทกวีรางวัลซีไรต์ 2535 | ศักดิ์สิริ มีสมสืบ | หนา 96 หน้า | ราคา 90 บาท

เ พ ล ง ค น บ้ า

เ พ ล ง ค น บ้ า
เพลงคนบ้า (พิมพ์ครั้งที่ 3) รวมเรื่องสั้น | ศักดิ์สิริ มีสมสืบ

ด อ ก ไ ม้ ด อ ก สุ ด ท้ า ย

ด อ ก ไ ม้ ด อ ก สุ ด ท้ า ย
ดอกไม้ดอกสุดท้าย (พิมพ์ครั้งที่ 1) รวมบทกวี | ศักดิ์สิริ มีสมสืบ

ช่ า ง สํ า ร า ญ

ช่ า ง สํ า ร า ญ
ช่างสำราญ (พิมพ์ครั้งที่ 15) | นวนิยายรางวัลซีไรต์ ประจำปี 2546 | เดือนวาด พิมวนา | หนา 240 หน้า | ราคา 175 บาท

สั ม พั น ธ ภ า พ

สั ม พั น ธ ภ า พ
สัมพันธภาพ (พิมพ์ครั้งที่ 1) รวมเรื่องสั้นเล่มที่สองของผู้เขียน ‘หนังสือเล่มสอง’ | เดือนวาด พิมวนา

ซ่ อ น ก ลิ่ น

ซ่ อ น ก ลิ่ น
ซ่อนกลิ่น (พิมพ์ครั้งที่ 1) นวนิยายกึ่งอัตชีวประวัติของผู้เขียน ‘บุหงา’ | ‘ศรีดาวเรือง’

เ จ้ า ก า เ ห ว่ า เ อ ย

เ จ้ า ก า เ ห ว่ า เ อ ย
เจ้ากาเหว่าเอย (พิมพ์ครั้งที่ 3 ) นวนิยายขนาดสั้นของผู้เขียน ‘ซ่อนกลิ่น’ | ‘ศรีดาวเรือง’

บุ ห ง า

บุ ห ง า
บุหงา (พมพ์ครั้งที่ 1) นวนิยายขนาดสั้นของผู้เขียน ‘เจ้ากาเหว่าเอย’ | ‘ศรีดาวเรือง’

อ ม ต ะ

อ ม ต ะ
อมตะ (พิมพ์ครั้งที่ 6) นวนิยายรางวัลซีไรต์ 2543 ผลงานผู้เขียน ‘งู’ | วิมล ไทรนิ่มนวล

อ ม ต ะ

อ ม ต ะ
อมตะ (พิมพ์ครั้งที่ 8) นวนิยายรางวัลซีไรต์ 2543 ผลงานผู้เขียน ‘งู’ | วิมล ไทรนิ่มนวล

วิ ญ ญ า ณ ที่ ถู ก เ น ร เ ท ศ

วิ ญ ญ า ณ ที่ ถู ก เ น ร เ ท ศ
วิญญาณที่ถูกเนรเทศ (พิมพ์ครั้งที่ 1) นวนิยายเข้ารอบสุดท้ายรางวัลซีไรต์ ปี 2552 ผลงานของผู้เขียน ‘อมตะ’ | วิมล ไทรนิ่มนวล

งู

งู
งู (พิมพ์ครั้งที่ 9) นวนิยายเล่มประเดิมในชุด ‘จตุรภาค’ | วิมล ไทรนิ่มนวล

ค น ท ร ง เ จ้ า

ค น ท ร ง เ จ้ า
คนทรงเจ้า (พิมพ์ครั้งที่ 7) นวนิยายเล่มที่สองในชุด ‘จตุรภาค’ | วิมล ไทรนิ่มนวล

โ ค ก พ ร ะ น า ง

โ ค ก พ ร ะ น า ง
โคกพระนาง (พิมพ์ครั้งที่ 5) นวนิยายเล่มที่สามในชุด ‘จตุรภาค’ | วิมล ไทรนิ่มนวล

จ้ า ว แ ผ่ น ดิ น

จ้ า ว แ ผ่ น ดิ น
จ้าวแผ่นดิน ผพิมพ์ครั้งที่ 3) นวนิยายเล่มท้ายในชุด ‘จตุรภาค’ | วิมล ไทรนิ่มนวล

เ ง า สี ข า ว

เ ง า สี ข า ว
เงาสีขาว (พิมพ์ครั้งที่ 2) นวนิยายไทยที่ได้รับการสนับสนุนให้แปลเป็นภาษาฝรั่งเศสจากหน่วยงานรัฐบาลของเขา | แดนอรัญ แสงทอง

ม า ต า นุ ส ติ

ม า ต า นุ ส ติ
มาตานุสติ (พิมพ์ครั้งที่ 1) นวนิยายของผู้เขียน ‘เงาสีขาว’ | แดนอรัญ แสงทอง

ด ว ง ต า ที่ ส า ม

ด ว ง ต า ที่ ส า ม
ดวงตาที่สาม (พิมพ์ครั้งที่ 1) เรื่องสั้นขนาดยาวของผู้เขียน ‘เงาสีขาว’ | แดนอรัญ แสงทอง

ผ่ า น พ บ ไ ม่ ผู ก พั น

ผ่ า น พ บ ไ ม่ ผู ก พั น
ผ่านพบไม่ผูกพัน (พิมพ์ครั้งที่ 3) ห้วงคำนึงจากการเดินทาง | เสกสรรค์ ประเสริฐกุล

ผ่ า น พ บ ไ ม่ ผู ก พั น

ผ่ า น พ บ ไ ม่ ผู ก พั น
ผ่านพบไม่ผูกพัน (พิมพ์ครั้งที่ 4) ห้วงคำนึงจากการเดินทาง | เสกสรรคื ประเสริฐกุล

อํ า น า จ แ ห่ ง ค ว า ม ว่ า ง ค ว า ม ว่ า ง แ ห่ ง อํ า น า จ

อํ า น า จ แ ห่ ง ค ว า ม ว่ า ง  ค ว า ม ว่ า ง แ ห่ ง อํ า น า จ
อำนาจแห่งความว่าง ความว่างแห่งอำนาจ (พิมพ์ครั้งที่ 1) รวมปาฐกถา | เสกสรรค์ ประเสริฐกุล |

อํ า น า จ แ ห่ ง ค ว า ม ว่ า ง ค ว า ม ว่ า ง แ ห่ ง อํ า น า จ

อํ า น า จ แ ห่ ง ค ว า ม ว่ า ง  ค ว า ม ว่ า ง แ ห่ ง อํ า น า จ
อำนาจแห่งความว่าง ความว่างแห่งอำนาจ (พิมพ์ครั้งที่ 1) รวมปาฐกถา | เสกสรรค์ ประเสริฐกุล |

วั น ที่ ถ อ ด ห ม ว ก

วั น ที่ ถ อ ด ห ม ว ก
วันที่ถอดหมวก (พิมพ์ครั้งที่ 1) ความเรียงว่าด้วยอิสรภาพจากตัวตน | เสกสรรค์ ประเสริฐกุล

ผ่ า น พ้ น จึ ง ค้ น พ บ

ผ่ า น พ้ น จึ ง ค้ น พ บ
ผ่านพ้นจึงค้นพบ (พิมพ์ครั้งที่ 2) แกะรอยจิตวิญญาณในงานเขียน | เสกสรรค์ ประเสริฐกุล | หนา 200 หน้า | ราคา 170 บาท

บุ ต ร ธิ ด า แ ห่ ง ด ว ง ด า ว

บุ ต ร ธิ ด า แ ห่ ง ด ว ง ด า ว
บุตรธิดาแห่งดวงดาว (พิมพ์ครั้งที่ 1) | ความเรียงว่าด้วยด้านในของชีวิต | ผลงานเล่มสำคัญของศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี 2552 : เสกสรรค์ ประเสริฐกุล | หนา 144 หน้า | ราคา 120 บาท

บุ ต ร ธิ ด า แ ห่ ง ด ว ง ด า ว

บุ ต ร ธิ ด า แ ห่ ง ด ว ง ด า ว
บุตรธิดาแห่งดวงดาว (พิมพ์ครั้งที่ 1) | ความเรียงว่าด้วยด้านในของชีวิต | ผลงานเล่มสำคัญของศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี 2552 : เสกสรรค์ ประเสริฐกุล | หนา 144 หน้า | ราคา 120 บาท

บ ุ ต ร ธิ ด า แ ห่ ง ด ว ง ด า ว

บ ุ ต ร ธิ ด า แ ห่ ง ด ว ง ด า ว
บุตรธิดาแห่งดวงดาว (พิมพ์ครั้งที่ 1) | ความเรียงว่าด้วยด้านในของชีวิต | ผลงานเล่มสำคัญของศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี 2552 : เสกสรรค์ ประเสริฐกุล | หนา 144 หน้า | ราคา 120 บาท

ฟ อ ง เ ว ล า

ฟ อ ง เ ว ล า
ฟองเวลา (พิมพ์ครั้งที่ 2) กาพย์กลอนและคำรำพึง | เสกสรรค์ ประเสริฐกุล

ท า ง ท า ก แ ล ะ ส า ย นํ้ า เ ชี่ ย ว

ท า ง ท า ก แ ล ะ ส า ย นํ้ า เ ชี่ ย ว
ทางทากและสายน้ำเชี่ยว (พิมพ์ครั้งที่ 3) บันทึกการเดินป่าและล่องแก่งต้นน้ำหลังสวน | เสกสรรค์ ประเสริฐกุล

เ ลี ย บ เ ล า ะ ช า ย ค า โ ล ก

เ ลี ย บ เ ล า ะ ช า ย ค า โ ล ก
เลียบเลาะชายคาโลก (พิมพ์ครั้งที่ 3) บันทึกการไปเยือนเทือกเขาหยูหลง | เสกสรรค์ ประเสริฐกุล

ก า ร ผ่ า น พ้ น ข อ ง ยุ ค ส มั ย

ก า ร ผ่ า น พ้ น ข อ ง ยุ ค ส มั ย
การผ่านพ้นของยุคสมัย (พิมพ์ครั้งที่ 3) รวมข้อเขียนคัดสรรจากหน้าหนังสือพิมพ์เล่มแรก | เสกสรรค์ ประเสริฐกุล

ผู้ ช า ย ที่ กํ า ลั ง สู ญ พั น ธุ์

ผู้ ช า ย ที่ กํ า ลั ง สู ญ พั น ธุ์
ผู้ชายที่กำลังสูญพันธุ์ (พิมพ์ครั้งที่ 3) รวมข้อเขียนคัดสรรจากหน้าหนังสือพิมพ์เล่มสอง | เสกสรรค์ ประเสริฐกุล

โ ล ก เ ป ลี่ ย น ต้ อ ง เ ป ลี่ ย น โ ล ก

โ ล ก เ ป ลี่ ย น ต้ อ ง เ ป ลี่ ย น โ ล ก
โลกเปลี่ยนต้องเปลี่ยนโลก (พิมพ์ครั้งที่ 2) รวมข้อเขียนคัดสรรจากหน้าหนังสือพิมพ์เล่มสาม | เสกสรรค์ ประเสริฐกุล

ถ้ า ห า ก ไ ม่ มี วั น นั้ น

ถ้ า ห า ก ไ ม่ มี วั น นั้ น
ถ้าหากไม่มีวันนั้น (พิมพ์ครั้งที่ 2) รวมข้อเขียนคัดสรรจากหน้าหนังสือพิมพ์เล่มสี่ | เสกสรรค์ ประเสริฐกุล

เ พ ล ง เ อ ก ภ พ

เ พ ล ง เ อ ก ภ พ
เพลงเอกภพ (พิมพ์ครั้งที่ 4) บันทึกคนเดินทาง | เสกสรรค์ ประเสริฐกุล

วิ ห า ร ที่ ว่ า ง เ ป ล่ า

วิ ห า ร ที่ ว่ า ง เ ป ล่ า
วิหารที่ว่างเปล่า (พิมพ์ครั้งที่ 3 ) | บันทึกการเดินทางและอ่านหนังสือ | ผลงานเล่มสำคัญของ ‘ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี 2552 : เสกสรรค์ ประเสริฐกุล | หนา 264 หน้า | ราคา 225 บาท

เ ส ก ส ร ร ค์ กั บ มั ง ก ร

เ ส ก ส ร ร ค์ กั บ มั ง ก ร
เสกสรรค์กับมังกร (พิมพ์ครั้งที่ 1) บทบันทึกจากน้องชายร่วมสายธารแห่งจิตวิญญาณ | สุวินัย ภรณวลัย |

ห นึ่ ง ร้ อ ย ปี แ ห่ ง ค ว า ม โ ด ด เ ดี่ ย ว

ห นึ่ ง ร้ อ ย ปี แ ห่ ง ค ว า ม โ ด ด เ ดี่ ย ว
หนึ่งร้อยปีแห่งความโดดเดี่ยว (พิมพ์ครั้งที่ 4) นวนิยายที่ได้รับการยกย่องว่ายอดเยี่ยมที่สุดในโลก | กาเบรียล การ์เซีย มาร์เกซ : เขียน | ปณิธาน-ร.จันเสน : แปล | หนา 672 หน้า | ราคา 570 บาท

ก า ร เ ดิ น ท า ง เ ที่ ย ว สุ ด ท้ า ย ข อ ง เ รื อ ปิ ศ า จ

ก า ร เ ดิ น ท า ง เ ที่ ย ว สุ ด ท้ า ย ข อ ง เ รื อ ปิ ศ า จ
การเดินทางเที่ยวสุดท้ายของเรือปิศาจ (พิมพ์ครั้งที่ 2) รวมเรื่องสั้นคัดสรรของผู้เขียน ‘หนึ่งร้อยปีแห่งความโดดเดี่ยว’ | กาเบรียล การ์เซีย มาร์เกซ | แดนอรัญ แสงทอง : แปลด้วยความคารวะ

อ า ร ย ช น ค น เ ถื่ อ น

อ า ร ย ช น ค น เ ถื่ อ น
อารยชนคนเถื่อน (พิมพ์ครั้งที่ 2) นวนิยายเคาบอยที่ได้รับการกล่าวขวัญว่าดีที่สุดของนักเขียนอเมริกัน | ชาร์ลส์ ปอร์ติส : เขียน | แดนอรัญ แสงทอง : ถอดหัวใจแปลอย่างสำเริงอารมณ์

เ พ ช ฌ ฆ า ต ข้ า ง ถ น น

เ พ ช ฌ ฆ า ต ข้ า ง ถ น น
เพชฌฆาตข้างถนน (พิมพ์ครั้งที่ 1) รวมเรื่องสั้นของปัญญาชนนักเขียนชาวอาเจนไตน์ | ลูอิซ ฆอร์เก บอร์เจส | แดนอรัญ แสงทอง : แปล

ค น น อ ก

ค น น อ ก
คนนอก (พิมพ์ครั้งที่ 10) นวนิยายชิ้นเอกของนักเขียนรางวัลโนเบิล พ.ศ.2500 | อัลแบร์ กามู | อำพรรณ โอตระกูล : แปลจากต้นฉบับภาษาฝรั่งเศส

เ ช เ ก ว า ร า

เ ช  เ ก ว า ร า
เช เกวารา | ตำนานชีวิตนักปฏิวัติ ผู้ต่อต้านลัทธิจักรวรรดินิยม | ‘ศรีอุบล’ : เรียบเรียง

ถ้ า จิ ต ร ยั ง มี ชี วิ ต อ ยู่

ถ้ า จิ ต ร ยั ง มี ชี วิ ต อ ยู่
ถ้าจิตรยังมีชีวิตอยู่ (พิมพ์ครั้งที่ 1) บทวิเคราะห์ต่อปัญญาชนนักปฏิวัติ | วรศักดิ์ มหัทธโนบล

ต า ค ลี นํ้ า ต า ไ ม่ มี เ สี ย ง ร้ อ ง ไ ห้

ต า ค ลี   นํ้ า ต า ไ ม่ มี เ สี ย ง ร้ อ ง ไ ห้
ตาคลี น้ำตาไม่มีเสียงร้องไห้ (พิมพ์ครั้งที่ 2) ผลงานชุด ‘สารคดีภาคสนาม’ โดย ‘พญาอินทรีแห่งวงวรรณกรรมไทย’ | ’รงค์ วงษสวรรค์ (หนุ่ม)

สั ต หี บ ยั ง ไ ม่ มี ล า ก่ อ น

สั ต หี บ   ยั ง ไ ม่ มี ล า ก่ อ น
สัตหีบ ยังไม่มีลาก่อน (พิมพ์ครั้งที่ 2) ผลงานชุด ‘สารคดีภาคสนาม’ โดย ‘พญาอินทรีแห่งวงวรรณกรรมไทย’ | ’รงค์ วงษสวรรค์ (หนุ่ม)

จ า ก ห้ ว ง ลึ ก

จ า ก ห้ ว ง ลึ ก
จากห้วงลึก (พิมพ์ครั้งที่ 1) รวมความเรียงเกี่ยวกับชีวิตด้านใน | พจนา จันทรสันติ

ภ วั ง ค์ ภ า ว ะ

ภ วั ง ค์ ภ า ว ะ
ภวังค์ภาวะ (พิมพ์ครั้งที่ 1) รวมความเรียงว่าด้วยความนิ่งของชีวิต | พจนา จันทรสันติ

ผู้ติดตาม

ไม่มีบทความ
ไม่มีบทความ